Posts Tagged ‘‫تصویر کتابخانه‌ای در گرگان که تفکیک جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود! اصلاح طلبان در زمان انتخابات م’

تصویر کتابخانه‌ای در گرگان که تفکیک جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود! اص…

‫تصویر کتابخانه‌ای در گرگان که تفکیک جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود!

اصلاح طلبان در زمان انتخابات مردم را از آمدن جلیلی میترساندند سالها پیش نیز می‌گفتند اگر احمدی نژاد بیاید پیاده روها را دیوار کشی زنانه مردانه خواهد کرد!

به نظر شما چه اتفاقی‌ با آمدن جلیلی می‌ توانست روی دهد‌ که اکنون در زمان روحانی اتفاق نیفتاده؟ آیا تعداد اعدام ها به مرز هزار نفر می‌رسید؟ روی صورت دختران ایرانی‌ اسید پاشی میشد؟ آیا فعالیت فاحشه خانه های اسلامی علنی میشد؟ آیا میلیارد ها دلار به حکومت جنایت کار بشار اسد پرداخت میشد؟ آیا در شرایطی که بسیاری از مردم گرسنه هستند میلیارد ها دلار صرف قبر خمینی میشد؟ …

چه آسان است شیوه حکومت داری به سبک آخوند ها که همهٔ ثروت های کشور را نابود کنند، هر محدودیتی را برای مردم ایجاد نمایند‌ و در نهایت بسیجیان و کفن پوشانی که مورد حمایت خودشان هستند را به عنوان عامل همه مصیبت ها معرفی‌ نمایند!‬

Advertisements