امروز پنجشنە ٢٤ اردیبهشت ٩٤ ساعت ١١،٣٠ دقیقە پیش از ظهر معلمین اخراجی در جلو است…

‫امروز پنجشنە ٢٤ اردیبهشت ٩٤ ساعت ١١،٣٠ دقیقە پیش از ظهر معلمین اخراجی در جلو استانداری سنندج برای بازگشت بکار تجمع اعتراضی سازمان دادند. معلمین اخراجی طی ماه گذشتە روز های پنجشنبە تا رسیدن بە خواستە هایشان کە بازگشت بە کار است تجمع داشتە اند، اعتراض امروز در ادامە تجمع هفتەهای گذشتە است و همچنین تصمیم گرفتند روزهای پنجشنبە اعتراض آنها ادامە خواهد داشت.

برگرفته از صفحه آذر ماجدى‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: