یکی‌ از هموطنان به نام رضا آقاجانی در مورد این ویدئو نوشته است: جمهوری اسلامی…

‫یکی‌ از هموطنان به نام رضا آقاجانی در مورد این ویدئو نوشته است:

جمهوری اسلامی داره کنترل کشوررا از دست میده در هر کوشه از ایران آخوندها قصد کشتن جوانان ایران را دارند چون میدانند در صورت نابودی جمهوری اسلامی همین جوانان هستند که قادر به کندن ریشه آخوندها از این سرزمین هستند .

بپا خیزیم برعلیه آخوندها برای نجات ایران‬


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: