Ali Motehari, sponsored by BBC Staff هموطنی برايم نوشت ؛ ….. ” اقای ملكوتی اگ…

Ali Motehari, sponsored by BBC Staff

هموطنی برايم نوشت ؛ ….. " اقای ملكوتی اگر واقعا مرد ازاده و بيطرفی هستی چرا در برابر اين جنايت سكوت ميكنی ؟ "
مقصودش روايت كتك خوردن جناب اقا زاده علی مطهری بود . اين اقا فرزند مطهری معروف يكی از بنيانگذاران جمهوری اسلامی كه تا اخرين دم حياتش مريد مرادش خمينی بود ميباشد . خود او نيز تا همين چندی پيش صدايی نداشت ، در برابر سه دهه كشتار دم بر نياورد ، و هنوز در حسرت نبود امام راحلش سر بر سجده بندگی ان افريننده جنايت دارد . زن ستيز است و كم حجابی و بی حجابی را گناه ميداند و در دالانهای تو در توی مخوف انديشه واپسگرايانه خود و همبازان اهل شريعتش نماز مرگ برای مدرنيته و برابر حقوقی انسان ميخواند. اما در برخی از موارد با برخی از حاكمان در افتاده است!، همين كافيست تا برخی از نيمچه روشنفكران يك سوم سكولار و نيم در صد دمكرات ما را ازرده خاطر نمايد و طلب امداد براي ازادی خدشه دار شده بنمايند . انگاری اين اقا زاده زبان و رفتار و انديشه و پيكره دادخواهانه خود ازادی بود !!! و انگار ان سرزمين در ازمون دمكراسيش برای نخستين بار رفتاری ضد ارزش دمكراتيك را تجربه ميكند !!! من و ما برايش متاسفيم ، اصولا اهل ان تفكر نيستيم كه از مشاهده صحنه تيپا خوردن انسانی حتی اگر دشمن ما نيز باشد سرور و شادمانی خود را برقرار كنيم ، زيرا در طرح دادخواهی ما تنها به تصوير كشانيدن حقيقت و عدالت است كه جويايش ميباشيم . اما راستش را بخواهيد فرصت زيادی هم نداريم تا انرژی و وقت خود را صرف اين نوع از تيپاخوردگان درون حكومتی نماييم . روزانه دارند جوانان اين سرزمين را اعدام ميكنند ، ميليونها انسان را در فقر نان و ازادی به انقياد و اسارت گرفته اند ، زمين و زمان را به ويرانی كشانده اند . حال از من و ما توقع نداشته باشيد همراه مراسم نوحه خوانی و سوگواريتان بر سر مزار تيپا خوردگان درون حكومتي فوريت اخبارتان را پخش نموده و اشكی بر حادثه مورد نظرتان بر گونه نمايش جاری كنيم ، و پرتره مظلوم نماييتان را بر سر در دفتر دادخواهانه خود نصب نماييم . راستش انقدرها هم اهل بيطرفی نبوده ، نيستيم و نخواهيم بود.

س. ملکوتی
بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: