آلودگی بیکاری انتقال آب کارون دیگر چیزی مانده است؟!!! خوزستان چه بلایی سرت آم…

‫آلودگی
بیکاری
انتقال آب کارون
دیگر چیزی مانده است؟!!!
خوزستان چه بلایی سرت آمده؟؟؟

وزیر بهداشت دولت بنفش میگوید نباید در وزارتخانه‌ها دنبال مقصر گشت!
آیا میبایست در کیلینک‌های خصوصی که ایشان در آمد سرشار کسب میکنند به دنبال مقصر گشت؟

http://goo.gl/g1Re8R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: