توهم شیشه مبارزه با جمهوری اسلامی دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس: فرض…

‫توهم شیشه مبارزه با جمهوری اسلامی

دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس: فرض کنید یک نفر سیگاری است، تمام اندام‌های این شخص می‌‌فهمد ، سیگار مضر است و مغز هم این آگاهی‌ را به فرد میدهد که سیگار خوب نیست، برای همین هم می‌شنوید که فرد سیگاری می‌گوید باید ترک کنم … اما کسی‌ که به شیشه معتاد میشود، مغز هم استقلال خود را از دست میدهد. اونجا مغز فرمان میداد به اندام‌های بدن که در مقابل زیان‌های سیگار مقاومت کنید، اما وقتی‌ شخص معتاد میشود به شیشه، مغز هم در اختیار اعتیاد و شیشه قرار می‌گیرد، و به جای اینکه کارکرد خودش را داشته باشد توهم دارد، یعنی چه؟ یعنی به بدن می‌گوید این شیشه برای تو خوبه. خودش جزو اون می‌شه … حال برای اینکه توهم شیشه مبارزه با جمهوری اسلامی را از ذهن هموطنان بزدایم. اگر کسی‌ منتظر است فساد از داخل این نظام و این اقتصاد برچیده بشود، کشتی به خشکی می‌راند‬


‫توهم شیشه مبارزه با جمهوری اسلامی‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: